Historie a architektura

Historická doba osady Žďár je od počátku spojena se založením a rozvojem kláštera cisterciáků, jehož organickou součástí byl i konventní kostel. První komunita tohoto pracovitého řádu vznikla v roce 1098 ve Francii. Mniši žili podle řádového hesla „Ora et labora“ - modli se a pracuj, a prostředky k živobytí si získávali vlastní prací. Úmyslně odcházeli do ústraní, aby se mohli věnovat modlitbě a rozjímání. Veškeré dary od lidí věnovali na stavbu kostela, domu Božího a sami žili v chudobě. Nejinak tomu bylo i ve Žďáře. Po svém příchodu roku 1252 cisterciáci bydleli ve srubu z klád, ale kostel stavěli z kamene.

Myšlenku založení kláštera uskutečnili zeťové otce blahoslavené Zdislavy, Smil z Lichnice a Boček ze Zbraslavi. Klášter měl plnit i své poslání vůči těm, kdo putovali a cestovali po zemské stezce spojující Čechy a Uhry. Trojlodní kostel se začal stavět v tehdy novém gotickém slohu. Je 76 metrů dlouhý, 19 metrů široký a 15,5 metrů vysoký. O jeho stavbě nám poskytuje informace vzácná Cronica domus Sarensis. Mnohdy pohnutá historie naší země neušetřila ani klášter. Bylo to hlavně po bitvě na Moravském poli v roce 1278, po vydrancování a vypálení husitskými vojsky a v době třicetileté války, kdy byl klášter delší dobu bez střechy. Obnovitelem kláštera po době husitské byl Jiří z Poděbrad. Byl si vědom přínosu kláštera pro tehdejší vědu, kulturu, zdravotnictví, školství a život vůbec. Původní název kláštera byl „U studny Panny Marie“. Největšího lesku dosáhl klášter za opata Václava Vejmluvy, kdy barokní úpravy i stavbu kostela na Zelené hoře provedl generální architekt J. B. Santini.


Jak souvisí Zelená hora s klášterem? V roce 1719 se začalo připravovat svatořečení svatého Jana Nepomuckého a opat Václav Vejmluva navrhl postavit k této události kostel. Klášter totiž byl založen mnichy z Nepomuku, rodiště sv. Jana Nepomuckého. Název strmého kopce nad městem Nepomukem má název Zelená hora a tento název se stal i názvem kopce nad klášterem ve Žďáru. Vrchol stejného názvu a souvislosti mezi cisterciáky v Nepomuku a ve Žďáře nad Sázavou spojují víru prostorem i časem a jejím vyjádřením je jedinečný a světově proslulý kostel sv. Jana Nepomuckého. Jeho stavitelem byl Jan Blažej Santini–Aichl (1667–1723). Ojedinělé dílo vzniklo za dva a půl roku v letech 1719–1722.


O životě obyvatel kláštera nám výmluvně svědčí krypta opatů. Jsou pohřbeni bez okázalostí a nádhery jako ti, kdo se ve svém životě nechali inspirovat přikázáním lásky k bohu a bližnímu z Kristova evangelia. Císař Josef II. rozhodl o zrušení klášterů. Po vyhoření v roce 1784 zbyly rozvaliny, které byly stěží obnoveny za pátera M. J. Sychry. Přesto jsou dokladem a svědectvím nauky, která se v nich hlásala, umění a života. Spojení duševního a tělesného přístupu ke skutečnosi vyjádřené heslem Modli se a pracuj je i pro dnešního člověka návrhem a výzvou.

 

Podrobné informace naleznete na následujících stránkách:

 

Chronologie dějin kláštera

 

- podrobná chronologie všech významných událostí v historii kláštera a farnosti

 

Filiace žďárského kláštera

 

- linie založení žďárského kláštera

 

Historický vývoj kláštera

 

- přehled důležitých událostí v historii kláštera


Architektonický vývoj kláštera

 

- podrobný popis historie kláštera

 

Architektura baziliky

 

- Podrobný přehled architektury baziliky Nanebevzetí Panny Marie

Z farního kalendáře

08.05.2018   10:00
Zelená hora
Krojová pouť na Zelené hoře
Pouť se uskuteční v den státního svátku 8. května 2018 s následujícím programem: 9.00 - 10.00 hod. shromáždění účastníků...
08.05.2018 - 10.05.2018   
Bazilika
Duchovní obnova s P. Eliasem Vellou
Téma: „Spiritualita otců pouště“.
11.05.2018   18:30
Zelená hora
Přednáška o symbolice architektury poutního kostela
Přednáší Ing. Petr Macek, Ph.D., Ústav pro dějiny umění UK
12.05.2018   15:30
Zelená hora
Průvodcovské slovo na Zelené hoře
Ing. Petr Macek, Ph.D.,Ústav pro dějiny umění UK
12.05.2018   17:00
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Tomáš Fránek, administrátor v Bučovicích
Zpívá chrámový sbor od sv. Prokopa
12.05.2018   19:30
Zelená hora
Večer chval
Adorace se zpěvy z Taizé
13.05.2018   06:00
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Jan David, SAC, spirituál Biskupského gymnázia
Poutní mše svatá
13.05.2018   07:30
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Miloš Kabrda, SDB
Poutní mše svatá
13.05.2018   14:30
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Blažej Hejtmánek, farář ve Žďáře n/S I
Po mši svaté bude májová pobožnost
13.05.2018   09:00
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží ThDr. Jan Balík, Ph.D. kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta
Zpívá malá schola z Kláštera
13.05.2018   10:30
Zelená hora
Poutní mše svatá, slouží P. Jan Balík
Zpívá chrámový sbor Fons
16.05.2018   20:00
Zelená hora
Nikodémova noc - květen 2018
Nikodémova noc
19.05.2018   18:00
Křížová chodba
Modlitby matek - květen 2018
Květnové modlitby matek se konají ú důvodu svatojánské pouti až 3. neděli v měsíci, nikoliv druhou jako obvykle.
27.05.2018   15:00
Kaple Nejsvětější Trojice v České Mezi
Poutní mše svatá v České Mezi
Poutní mše svatá v České Mezi
27.05.2018   09:00
Bazilika
První svaté přijímání 2018 – Žďár n/S II
První svaté přijímání 2018 – Žďár n/S II

TOPlist