autor: Vladimír Záleský    |   datum: 16.09.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 5.)

MODLITBA ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ

POKYNY:
- Tato modlitba jistě „funguje“, i když se ji modlíš sám. Zároveň má také sloužit jako příprava k modlitbě za uzdravení, která je ještě „účinnější“ – sám Ježíš říká, že kde jsou dva nebo tři v jeho jménu, tam je s nimi zvláštním způsobem on (Mt 18,19-20). 

- Jistě se tě mnohé na následujících řádcích netýká; zároveň zde také není zdaleka všechno, co se tě naopak týká – má to pro tebe být nejen modlitba, ale i inspirace k přemýšlení. 
- Pokud některé věci ještě příliš bolí, nezabývej se jimi. Prostě je svěř Pánu a jdi dál. Můžeš se k nim vrátit časem nebo právě při modlitbě za uzdravení, případně o tom promluvit se svým knězem.
- Záleží jen na tobě, jak budeš při společné modlitbě za uzdravení konkrétní. Konkrétnost se doporučuje, ale nevynucuje. Může pomoci, když si sepíšeš „seznam“ toho, zač chceš prosit. 
- Modlitba za uzdravení není totéž, co zpověď – i když mnohá z našich zranění souvisí s našimi hříchy. Pokud nechceš dávat do společné modlitby věci, jež souvisejí s tvými hříchy, ponech to až ke sv. smíření.
- Modlitba za uzdravení není jednorázovou záležitostí. Pokračuj v ní občas i sám, případně za čas i se členy svého společenství.

 

MODLITBA:
Ježíši, prosím tě, vstup do mého života i do životů mých bližních. Dotkni se každé nemoci, každé rány a přikaž, aby se uzdravily. 

Ježíši, prosím tě, uzdrav všechny nemoci, které jsem zdědil po těch, kteří už zemřeli. Všem živým i zemřelým ze srdce odpouštím. Dej mým blízkým, kteří z tohoto světa odešli, život věčný. Uzdrav mě i celou mou rodinu z fyzických či duchovních nemocí, bloků a zranění, která se v naší rodině přenášejí z generace na generaci. Ty víš, zda z našich rodových kořenů vyrůstají duchovní pouta, která mě vedou ke hříchu, k pomlouvání, agresivitě, nepoctivosti, smilstvu, lenosti. Přijď, Pane, se svým uzdravením a osvobozením.

Ježíši, před tebou je přítomný celý můj život. Pohleď nyní na okamžik mého početí. Ty jsi při tom byl, Pane. Víš, zda se to událo z lásky nebo ne. Dej mi, Pane, více pochopit, že ty jsi chtěl a stále chceš, abych žil, abych měl život v hojnosti. Díky, Pane, za to, že žiji. Je to z tvé vůle. Díky, že jsi byl se mnou i v samotném počátku mého života. Odpouštím svým rodičům, pokud mě zpočátku nechtěli přijmout, pokud se z mého života neradovali. 

Nyní tě prosím, Ježíši Kriste, abys prošel těch devět měsíců, kdy jsem byl v matčině lůně. Moje matka možná prožila úzkosti a stresy, snad zažila nějaký silný úlek. Uzdrav mě z těchto vlivů, Pane.

Teď přijď, Pane, do okamžiku mého narození. Ty víš, jaký to pro mě byl šok, když jsem musel opustit lůno své matky a přijít na tento svět. V tobě, Pane, mám svou jistotu a svou ochranu. Děkuji ti za to, Ježíši. 

Nyní tě, Pane, prosím, abys přišel do prvních šesti let mého života. Je možné, že jsem trpěl tvrdostí svého otce, jeho nepřítomností. Možná byl ke mně nespravedlivý, dával přednost někomu ze sourozenců. Snad měl problémy s alkoholem či s jinou závislostí. Nedokázal nás dobře zajistit, nedokázal mi věnovat svůj čas a svou pozornost. Odpouštím mu, Pane. 

Odpouštím i své matce. Je možné, že mi neprojevovala dost něhy a lásky. Mohla mít i problémy s kojením a já jsem měl pocit, že mě nemá ráda. Nevěnovala mi dostatek času a nedokázala mě povzbudit. Chybělo mi mateřské či otcovské obětí. Snad jsem trpěl tím, že se nemám komu svěřit, že o mě nikdo nemá zájem, že se rodiče mezi sebou hádali. Možná jsem musel jít příliš brzo do jeslí. Je také možné, že jsem žil v neúplné rodině, že jsem zažil rozvod svých rodičů. Odpouštím jim oběma, Pane. Díky, že ty jsi mým Otcem i Matkou.

Odpouštím i svým sourozencům jejich chyby, jejich ústrky, vzájemná nedorozumění. Odpouštím i ostatním příbuzným. Ježíši, uzdrav mě ze všech zranění, která jsem v dětství utržil ve své rodině. 

Nyní tě, Pane, zvu do období mého života, kdy jsem chodil do školy. Uzdrav mé vztahy k učitelům, spolužákům, kamarádům. Uzdrav chvíle, kdy jsem nebyl druhými přijat, kdy jsem se stal cílem šikany, posměchu, ubližování. Přijď do chvil, kdy jsem se styděl za tebe a za svou víru. Snad jsem byl v té době či později zklamán i ze strany některého kněze. Přijď, Ježíši, se svým uzdravením. 

Zvu tě, můj Pane, také do doby mého dospívání. Možná jsem býval nervózní, nepříjemný k rodičům i ostatním lidem. Nevěděl jsem, co se svou sexualitou. Vše, co je s ní spojené, jsem možná považoval za hřích. Pane, uzdrav mě a ukaž mi, že sexualita je tvůj dar, že je to tvůj tvůrčí čin. Pane, prosím, uzdrav mě ze všech hříchů v této oblasti. Dej mi správný, čistý vztah k sobě samotnému i k lidem opačného pohlaví. Dotkni se, Pane Ježíši, mé sexuality, mých citů, všech mých pudů… Je také možné, že jsem v sobě v době dospívání objevil sklony k homosexualitě. I zde mě, Pane, veď cestou pokoje a uzdravení. Pomoz mi, ať je ve mně vše čisté a svobodné, ať je vše podle tvé vůle… Snad jsem se mohl stát i obětí zneužívání. Víš, Pane, jaké to ve mně zanechalo rány. Uzdrav mě, dej mi sílu odpustit. Díky, že z ničeho ve své minulosti nemusím už mít strach. Díky, že jsi přijal všechna má zranění a že je uzdravuješ. 

Přijď, můj Pane, i do období mé dospělosti. Dotkni se chvil, kdy jsem měl dojem, že za nic nestojím, že nejsem tak dobrý a úspěšný jako ti ostatní, kteří mi byli dáváni za vzor. Dávám ti svá zranění a zklamání, která jsem prožil v průběhu studia nebo v zaměstnání. Přijď do všech chvil, kdy jsem byl svázán strachem z budoucnosti. Dotkni se též všech mých vztahů, známostí. Přijď do všech chvil zklamání z druhých. Snad jsem byl zraněn i ze strany milovaného člověka, který mě zklamal a opustil v době známosti nebo dokonce až v době manželství. Uzdrav mě, Pane. Odpouštím mu. Dej mi sílu odpustit. Přijď do všech zranění a nepochopení, která jsem prožil v manželství. Chci odpustit i svým dětem, pokud mě v něčem zklamaly. Uzdrav mě i je, Pane, a veď je po dobré cestě. Dávám ti i svá zklamání ze života v církvi, ve farnosti, ze všech špatných věcí, se kterými jsem se v tomto prostředí setkal. Pokud jsi mě povolal ke kněžství nebo k zasvěcenému životu, dávám ti vše těžké či nedobré, co mě na této cestě potkalo – i ze strany bratří, sester, představených…

Svěřuji ti, Pane, to, co prožívám v přítomnosti. Dávám ti všechny chvíle, kdy jsem měl dojem, že jsi mě zklamal ty sám. Že jsi nevyslyšel má přání a mé modlitby. Všechny chvíle malověrnosti, nevděku, rezignace nebo dokonce vzpoury proti tobě. Dotkni se mé vlažné víry, mé nesoustředěné modlitby. Uzdrav a upevni moji víru, Pane můj! Pomoz mi být tvým věrným přítelem a učedníkem.

Přijď se svým uzdravením a osvobozením do všech mých zlozvyků. Dávám ti své hříchy – zvláště ty, které mě svazují, se kterými si nevím rady, za které se zvláště stydím. Dávám ti hříchy, které ničí mé vztahy – k tobě i k bližním. Uzdrav mě ze všech zranění, která ve mně v důsledku mých hříchů zůstala. Dávám ti své závislosti. Osvoboď mě, Pane, učiň ze mě svobodného člověka. Vysvoboď mě z mé agresivity, z nutkání posuzovat a pomlouvat druhé. Dávám ti, Pane Ježíši, také svůj hřích sebelítosti. Dej mi schopnost vidět krásu světa, krásu svých bližních, krásu svoji a jednou i krásu tebe samotného.

Dávám ti i své fyzické a psychické nemoci. Přijď, Pane, se svým uzdravením. Dej mi sílu a zdraví, ať se mohu radovat ze života a konat dobro. A pokud přece některé z mých nemocí nebo jiných těžkostí zůstanou v mém životě i nadále, dej mi sílu a pokoj do srdce, aby to byl kříž, který mě vede blíž k tobě.

Dávám ti, Ježíši, své duchovní bloky, které jsem si způsobil tím, že jsem vkročil na špatné duchovní cesty. Osvoboď mě z duchovních pout, která v mém nitru mohla vzniknout v důsledku návštěvy u kartářek, v důsledku jiných druhů věštění, okultismu; kvůli zahrávání si s různými „duchy“, „silami“ a „energiemi“; v důsledku používání kyvadélka, amuletů, v důsledku návštěv u léčitelů, kteří se těmito věcmi zabývají, v důsledku hledání duchovna prostřednictvím nekřesťanských nauk… Též v důsledku sledování hororů, poslouchání satanistické hudby. Ve jménu tvého kříže a tvého vzkříšení tě, Pane, prosím – osvoboď mě i mé blízké. 

Odevzdávám ti, Pane, i všechny mé strachy: strach ze smrti, z nemoci, ze ztráty blízkých, z různých neštěstí, strach z budoucnosti, strach z moci Zlého i z moci zla v mém srdci či v mém okolí. Přijď, Ježíši, se svým pokojem. Uzdravuj mě z mých strachů. Buď, Ježíši, Pánem mého života. 

Díky, Pane můj, že jsem s tebou mohl projít svůj život. Že není nic, co bych měl před tebou skrývat. Díky, že jsi vstoupil do mé minulosti i přítomnosti, že jsi ke mně přišel se svým uzdravením. Že chceš a budeš přicházet stále znovu, když tě s důvěrou pozvu. Díky, že tobě patří i má budoucnost. Díky, že jsem zachráněným, vykoupeným člověkem. Smím věřit, že mi říkáš: „Neboj se! Já jsem tě vykoupil. Jsi cenný a vzácný v mých očích. Miluji tě celým srdcem. Položil jsem za tebe svůj život, svou krví jsem umyl každý tvůj hřích. Dotkl jsem se tvých ran. Jsi svobodný a jsi můj. Tobě patří mé království. Už se nedívej dozadu, ale choď po mých cestách: po cestách pokoje a Života.“ …Chválím tě, Pane!

 

 

 

TOPlist