Co je to bazilika minor?

Dekretem vatikánské Kongregace pro bohoslužbu a svátosti ze dne 5. ledna 2009 byl kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Ždáru nad Sázavou povýšen na baziliku minor.

 

Bazilika – vysvětlení pojmů

 

Termínu „bazilika“ lze přisoudit dvojí význam – stavitelský a liturgický.
Bazilika jako název pro stavbu je odvozen z řeckého „basiliké stoá“, čili královské sloupořadí. Původně se jednalo o úřední budovy antických Řeků. Architektonický styl těchto staveb i jejich název později převzal starověký Řím. Zde se označení bazilika vztahovalo především na soudní síně. Vždy se jednalo o významnou a  mimořádně výstavnou stavbu.  Z antiky byl název  přenesen na raně křesťanské církevní stavby, které předurčily stavební řád křesťanské sakrální architektury. Střední loď, na kterou navazovaly dvě boční lodi, se otevírá do polokruhové apsidy, která je ještě oddělena příčnou lodí. Druhý význam označení stavby jako „baziliky“ je liturgický. Od středověku ,basilica‘ označuje čestný titul, který se uděluje na základě přímého papežova svolení. Kanonickou podobu získalo označení baziliky v 18. století, kdy se začaly používat termíny „basilica maior“, (bazilika větší) a „basilica minor“, (bazilika menší). Název bazilika se tehdy stal prestižním označením některých kostelů. 

 

Baziliky maior – větší

 

Baziliky maior – větší: tento čestný titul byl v minulosti přiznán pouze kostelům, které byly spojeny se sídlem či působením papeže. Vyznačují se proto tím, že je v nich instalován papežský trůn a tzv. „svatá brána“, která se otevírá pouze během „svatých“, jubilejních roků. V Římě je pět bazilik, které nesou toto označení a někdy se jim také říká baziliky patriarchální, neboť symbolicky představují jednotlivé starověké patriarcháty: Bazilika sv. Jana v Lateránu je papežovým katedrálním kostelem. Bazilika sv. Petra ve Vatikánu stojí nad hrobem apoštola Petra a je titulem patriarchy z Konstantinopolu. Bazilika sv. Pavla za hradbami je titulem patriarchy z Alexandrie. Zde se nachází hrob apoštola Pavla. Bazilika Panny Marie Větší  je titulem patriarchy z Antiochie a bazilika sv. Vavřince za hradbami je titulem patriarchy z Jeruzaléma. Kromě těchto kostelů získal privilegium patriarchální baziliky také kostel sv. Františka z Assisi.

 

Baziliky minor – menší

 

Bazilika minor je čestný titul kostela, který je pod přímou patronací papeže. Papež uděluje tento titul pouze významnějším kostelům. Zpravidla se jedná o věhlasná poutní místa, národní svatyně, historické kostely nebo kostely klášterní, které plnily úkol šíření víry, vzdělanosti a kulturnosti národa.
V České republice je v současnosti 14  bazilik, v Brněnské diecézi to byl doposud jediný chrám - Bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. 
Po Druhém vatikánském koncilu se titul baziliky především chápe jako zvláštní spojení se stolcem sv. Petra. O bazilikách pojednává dekret kongregace pro bohoslužbu „Domus ecclesiae“ vydaný v roce 1989.

 

Základní podmínky pro získání titulu „basilica minor“
                                
První a základní podmínkou pro získání titulu „basilica minor“ je, že kostel má vynikat svým prostorovým uspořádáním a uměleckou výzdobou, plně odpovídající platným liturgickým směrnicím a musí být konsekrován (posvěcen).
Současně se má chrám těšit určité výjimečnosti a vážnosti  v rámci diecéze, např. proto, že je v něm pohřben nějaký světec nebo jsou zde uchovávány významné relikvie, případně se v něm nachází mimořádné obrazy, sochy, nebo toto místo připomíná některou z důležitých historických událostí v životě národa a církve.
Dále musí být kostel centrem náboženského a pastoračního dění tím, že posvátná liturgie je v něm vykonávána se vší vážností, neschází v něm „schola cantorum“, ale ani aktivní zpěv lidu. Místo musí být obsazeno alespoň jedním knězem, dbá se o pravidelnou službu svátosti smíření a o nedělích a svátcích jsou homilie  a káže se tam Boží slovo. 
 
Povinnosti a úkoly náležející bazilice
 

 

První povinností vyplývající z titulu „Basilica minor“ je dbát na patřičné vzdělávání věřících různými kurzy, cyklickými přednáškami a podobně. Zvláště je třeba dbát na rozšiřování znalosti a pochopení dokumentů papeže a magisteria církve a slavit liturgicky tyto svátky:
o Svátek Stolce apoštola Petra  – 22. února
o Svátek sv. apoštolů Petra a Pavla  – 29. června
o Výroční den zvolení papeže – 19. dubna

Podle možností by některá slavná mše svatá měla být latinsky, pokud možno doprovázená gregoriánským chorálem. V průčelí basiliky by měly být insignie papeže a nebo Svatého Stolce.

 

Především je možno získat plnomocné odpustky v den slavnosti sv. apoštolů Petra a Pavla (29.6.), a v dalších dnech, které si farnost sama stanoví – u nás to bude svátek sv. Zdislavy, sv. Mikuláše, o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie a o svátku sv. Benedikta. Navíc v jeden libovolný den v roce, který si věřící sami stanoví. Kostel se tak stává poutním místem nadaným zvláštními milostmi. Ve znaku baziliky je možno užít papežského symbolu, tj. „zkřížených klíčů“.
 

 

 

 

Baziliky menší v České republice

 

Žďárská bazilika je 15. bazilikou minor v České republice. Tou první se stal poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Svaté Hoře u Příbrami v roce 1905. Následoval poutní chrám Panny Marie Bolestné v Bohosudově v roce 1924. Další jmenované baziliky byly vyhlášeny vždy rok po sobě: v roce 1926 ve Filipově, 1927 v České Lípě a o rok později první moravská bazilika na Velehradě. Po válce, v roce 1948 byl na baziliku povýšen chrám sv. Markéty v Praze na Břevnově. Potom 26 roků nedošlo k povýšení žádného chrámu, až v roce 1974 sv. Jakub na Starém Městě Pražském. V roce 1982 Svatý Hostýn a 1987 Staré Brno. Po revoluci byl povýšen na baziliku Strahovský chrám v roce 1991  a při návštěvě papeže Jana Pavla II. v roce 1995 Svatý Kopeček u Olomouce.  Následovala bazilika v Jablonném v Podještědí v roce 1996  a  Frýdek-Místek v roce 1999. Poslední jmenování baziliky se odehrálo v roce 2003 v Praze na Vyšehradě.  A konečně - 2009: Žďár nad Sázavou.

 

Z farního kalendáře

TOPlist