autor: Martin Bořil    |   datum: 24.01.2014  |  

Zápis ze setkání pastorační farní rady 23.1.2014

Přítomni:    Romana Bělohlávková, Pavel Hrabák, Zbyněk Vintr, Vladimír Lacina, Martin Bořil,    
                  Josef Řetický, Jaroslav Sojka, Vladimír Záleský

Omluveni:  Dagmar Kazdová, Zlata Součková, Karel Mezsároš

Ohlédnutí:
• Poslední PFR byla v 26. září 2013
• Akce které proběhly – 2. běh kurzu Alfa (včetně víkendu v Pasohlávkách), růžencová pouť, Nikodémova noc, víkend expedičníků v říjnu, Národní pouť do Izraele, návštěva kněží z Tanzánie - P. Norberta a P. Basila od 23. do 30. listopadu, adventní vyřezávání betléma ...
• Téma restitucí a navrácení Zelené hory – členům farní rady byly přečteny tyto texty: podaná žaloba na generální ředitelku NPÚ ze strany spisovatelky Procházkové a tisková zpráva ČBK na toto téma.
• Proběhlé opravy ve farnosti od minulého setkání PFR: „tunel“ pro bezbariérový přístup do kostela je vytvořen, rovněž je dokončena oprava druhé poloviny střechy farní budovy a restaurování jižního portálu, restaurování barokních dveří v bazilice... Také se položila dlažba u vchodů do kostela na Zelené hoře ze žulových kamenů. 
• Misijní služba farnosti: Opět se zaplatila adopce na dálku (zodpovědná osoba - Sylva Pejchalová) a proběhla Tříkrálová sbírka (od letošního roku je farní koordinátorkou sbírky  Monika Chybová), na podporu misie v Tanzanii bylo věnováno 2.000,- Euro

Různé informace ze života farnosti:
• Kastelánkou na Zelené hoře  je od listopadu 2013 Mgr. Lenka Kubizňáková 
• Farnost má zaměstnance -  Michal Berger je od září správcem farních budov
• Kněžský hrob P. Josefa Krchňavého v Brně – začala se o něho starat rodina Krchňavých. Pamětní deska, kterou jsme nechali vyrobit bude proto na kněžském hrobě zde ve Žďáře n/S, panu Zdeňkovi Krchňavému přispěla farnost na hrob v Brně částkou 20.000,- Kč.
• Společenství mládeže vede jáhen Sylwester
• Společenství manželů začne tento pátek (vede Zbyněk a Eva Vintrovi)
• Žďárské kostely – byla vydána brožura, Zbyňkovi a ostatním děkuji za realizaci.

Připravujeme:
• Pomoc pro další misi do Tanzánie (3.2. odlétá P. Jan Kotík + 1 osoba s tímto úkolem: zařídit napajedno s pitnou vodou a zapojit filtry...) Naše farnost zajistí umělé svícny pro kostel (vyrobí ŽĎAS a.s.) a přispěje darem.
• Pomoc pro trapistický klášter v Kikwit v Demokratické republice Kongo – zatím se nic neděje, není sponzor na dopravu kontejneru ...
• Pomoc pro syrské uprchlíky v Bulharsku, hledáme nejvhodnější způsob účinné pomoci...
• Od 16. do 21. února bude pan farář Vladimír na duchovních cvičeních na Velehradě.
• Biřmovanci: první setkání bude v neděli 9. března odpoledne po křížové cestě !
• Rád bych připravil mimořádný zpravodaj – nebo jen info dvoulist: hlavní akce, poutě, modlitba za biřmovance, „desatero“ pro rodiče s dětmi v kostele...
• Připravuje se změna zámků a tedy i klíčů na celé faře – bude otevřená křížová chodba a bude ozvučená během nedělní mše svaté.
• Postní doba: jak prožít letošní postní dobu? Pašije, křížové cesty...  Svatořečení bl. Jana Pavla II a bl. Jana XXIII. (viz níže)
• Duchovní obnova v Želivi s otcem Eliasem Vellou – 6.5. večer až 8.5. večer.
• Kněžská primice br. Jaroslava Sojky bude, dá-li Pán v neděli 6.7. odpoledne v Deblíně.
• Nový chrámový sbor? Přemýšlíme, že bychom vytvořili druhý chrámový sbor, spíše malý a více zaměřený pro zpěvy běžné liturgie (litanie, žalmy, antifony, svatby, křty...) Sbor by vedla Petra Kinclová (již je asi 5 zájemců)

Navrženo členy PFR a co vyplynulo z diskuse:
• V postní době uspořádat opět kurz pro všechny lektory – oslovit nové lektory a udělat nový systém rozpisu, dávat jej i na web a rozesílat e-mailem.
• V postní době se také sejít se ženami, které uklízí v kostele – poděkování a nová organizace skupin...
• Požádat sbor Fons o výběr kratších skladeb při vánoční, velikonoční a poutní mši sv.
• Uspořádat pouť pro členy pastorační farní rady, případně delší farní pěší pouť  - ZATÍM NEREALIZOVÁNO
• Ministrantský den - pozvat naše ministranty na sobotu 10. května na celodenní „Den otevřených dveří“ v kněžském semináři v Olomouci (s nimi Jaroslav)
• Ozvučení v zákristii - zazněl požadavek dospělých ministrantů na zařízení ozvučení.

Děkuji všem za účast i za spolupráci.
P. Vladimír Vojtěch Záleský, farář

Příští setkání farní rady bude, dá-li Pán, ve čtvrtek 5. června 2014

TOPlist