autor: Vladimír Záleský    |   datum: 27.10.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 13.)

 7. TÝDEN: DUCH SVATÝ TĚ VČLEŇUJE DO TĚLA KRISTOVA
"Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo, a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem." (1 Kor 12,12- 3)

Když byl o letnicích Duch svatý vylit na apoštoly a věřící, nezůstávali tito Duchem naplnění následovníci Ježíše jako jedinci. Prvním výsledkem působení Ducha svatého bylo vytvoření společenství. Stali se bratry a sestrami v Boží rodině. Každý měl různé duchovní dary, ale všichni společně byli dále žijící Kristus, byli jeho tělo. Jenom jako úd těla Kristova dokážeš zůstat věrným, růst a přinášet ovoce.

ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:
1. den: V modlitbě a naplněn Duchem svatým můžeš dnes naslouchat, jak hluboce byli první křesťané navzájem spojeni. Strávili spolu mnoho času a sdíleli si navzájem duchovní hodnoty a dělili se o hmotné potřeby. Následuj život těchto křesťanů.  Sk 2,42-47

2. den: Život prvních křesťanů nebyl nijak překrásný, bylo mnoho těžkostí a pronásledování. Ale vždy znovu je naplňoval Duch svatý, a tak mohl jejich život pokračovat v jednotě jako „jedno srdce a jedna duše“. V tom spočívá klíč k jejich síle.
Sk 4,23-35

3. den: V životě každého křesťana, i toho, který je naplněn Duchem, je mnoho těžkostí. Přesto nás nic nemůže přemoci, budeme-li tvořit jedno tělo, které je živeno Tělem Kristovým. Snaž se v modlitbě znovu si uvědomovat hloubku tajemství, které je skryto v eucharistii.  1 Kor 10,12-17

4. den: Opravdový život ve společenství není nikdy lehký. I u prvních křesťanů se poměrně brzy projevilo sobectví. Svatému Pavlovi dělala velké starosti nejednota obce v Korintě. Tělo Kristovo, které bylo pro nás zmučené, je poutem jednoty.  1 Kor 11,17-34

5. den: Dnes k tobě znovu mluví zmrtvýchvstalý Ježíš. Říká ti, že máme dělat vše pro to, abychom si uchovali vzájemnou jednotu. On sám bude mezi námi. Předpokladem toho je však to, že budeš ochoten skrze odpuštění vždy znovu začínat.
Mt 18,15-22

6. den: V dopise Římanům nabízí svatý Pavel vlastnoruční popis toho, jak má vypadat život ve společenství: jeho projevem je jednota, ale se současnou mnohotvárností darů a úkolů. Jenom Duch může v modlitbě zjevit, jak se každý může konkrétně projevovat.  Ř 12,1-21

7. den:  Jsme povoláni k tomu, abychom rostli nikoli jen jako jednotlivci, ale především jako společenství. Toto je možná jeden ze symptomů dnešní nemocné církve, že dostatečně netvoří tělo, že mnozí křesťané se snaží žít svůj křesťanský život sami. Avšak Božím plánem je, abychom byli jednotni a spolupůsobili v lásce. Ef 4,1-16
 
Po šest týdnů ses zaměřoval ve svých modlitbách na Boha Otce, na Ježíše a na Ducha svatého. Ovšem křesťanství, které zdůrazňuje pouze vertikálu, tedy vztah k Bohu, a přitom opomíjí péči o bratry a sestry, tedy dimenzi horizontální, to je jen poloviční křesťanství. Je to „pokulhávající křesťanství“.
 
Jsi naplněn Duchem svatým, Duchem lásky, jsi vybídnut snažit se v tomto týdnu nejen rozumem pochopit, ale také v modlitbě dosáhnout této druhé dimenze křesťanství.
 

TOPlist