autor: Vladimír Záleský    |   datum: 20.10.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 12.)
6. TÝDEN: DUCH SVATÝ TI DÁVÁ DARY A MILOSTI
"A abychom už nežili sami sobě, ale žili pro něho, tvého Krista, pro nás ukřižovaného a vzkříšeného, poslal jako první dar těm, kdo uvěřili, tvého svatého Ducha, který dále koná ve světě jeho dílo, všechno naplňuje a posvěcuje."
(IV. eucharistická modlitba)
"… dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky …až na sám konec země."
(Sk 1, 8)

 V průběhu uplynulého týdne jsi se díval na Ježíše, na jeho zkušenost s Duchem svatým a na jeho zaslíbení. Během tohoto týdne se nech poučovat sv. Pavlem, co to znamená, je-li Duch Ježíšův vylit do tvého srdce. Snaž se v modlitbě otevřít pro dary Ducha svatého.

ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:
1. den:    Snad se dnes cítíš ubohým a slabým: "Nemohu se modlit - nejsem hoden - jsem zmatený." Můžeš znovu začít důvěřovat jak Ježíšovi, tak Duchu svatému. Je zapotřebí, abys jen niterně "toužil".  Ř 8, 22 - 27

2. den:
 Již od tvého křtu a biřmování v tobě Duch svatý přebývá. Ale pravděpodobně sis velmi málo uvědomoval, co tato Jeho přítomnost ve tvém srdci znamená. Dnes jsi pozván, abys mu znovu přichystal v sobě příbytek a snažil se čerpat z Jeho milosti.  Ř 8, 9 - 17

3. den: Bude-li Duch svatý stále hlubším způsobem vcházet do tvého života, pak jsi povolán, abys v síle tohoto Ducha nesl ovoce. Toto ovoce nespočívá v nádherných pocitech, ale je to "láska, radost, pokoj … " Od nynějška by ses měl nechat více než dosud vést Duchem.  Ga 5, 16 - 26
 
4. den: Přijetím Ducha svatého u Jordánu byl Ježíš uschopněn k uzdravování, kázání, vyučování i utrpení. Také k nám Duch svatý přichází s charismatickými dary. Ptej se v modlitbě: "Duchu svatý, jaké dary chceš dát mně? Jak mám sloužit ve společenství?"   1 K 12, 1 - 11

5. den: Nejvyšším darem milosti Ducha svatého je láska. Ale spolu s láskou nám bude dána radost, pokoj a nové otevření se evangeliu. To, co píše Pavel Tesalonickým, platí i pro tebe: Bůh tě miluje. On si tě vyvolil. Raduj se proto ze síly Ducha svatého.  1 Te  1, 2 - 10

6. den: K tomu, abys byl křesťanem, náleží nejen mít Ducha, ale též žít Duchem naplněný. Snaž se aspoň trochu proniknout do hloubky působení Ducha svatého, jak je to zaznamenáno u Pavla.  1 K 2, 10 - 16

7. den:  Pln vděčnosti se můžeš ohlédnout zpět na tento uplynulý týden. Co se stalo ve tvém životě? Svatý Pavel ti podává k tomu všemu klíč: "Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán."  Ř 5, 1 - 5

V tomto týdnu jsme se společně modlili. Pravděpodobně jsi plný radosti, naplněn pokojem a ve svém nitru oslavuješ Pána. Ale stejně tak je možné, že jsi sužován zoufalstvím a pocity deprese. Je přece přirozené, že mocnostem temnoty velice záleží na tom, aby byl tvůj nový život v Duchu zablokován. I sám Ježíš musel na sobě strpět útoky satana krátce potom, co byl naplněn Duchem svatým.
 
Kromě toho je důležité, aby sis znovu připomenul toto: život v Duchu svatém nespočívá v krásných pocitech. Je založen na víře a skutcích. Jestliže jsi odložil hříchy a svůj život svěřil Pánu, jestliže jsi Ježíše prosil, aby ti dal větší plnost Ducha svatého, pak se to také stalo. Ježíš dodržuje, co slíbil.

Současně bude dobré, aby sis byl stále vědom tohoto: ve tvém životě nastal mezník, ale Bůh ještě s tebou není hotov. Musíš ještě mnoho růst a tříbit se. To tedy znamená beze strachu o budoucnost důvěřovat prostou vírou v Toho, který tě miluje. Duch svatý tě povede.

TOPlist