autor: Vladimír Záleský    |   datum: 13.10.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 11.)5. TÝDEN: JEŽÍŠ TĚ NAPLŇUJE SVÝM SVATÝM DUCHEM
"A nakloniv hlavu, odevzdal ducha."
(Jan 19,30)
"Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně! Kdo věří ve mne …
To řekl o Duchu, jejž měli přijmouti, kteří v něj uvěřili."
(Jan 7,37.39)

 Nabídl jsi Ježíšovi svůj život. Jsi ochoten více než dříve stát se jeho apoštolem. Pro toho, kdo mu věří a chce ho následovat, chystá Ježíš zvláštní dar: svého Ducha. Každý křesťan dostává tento dar při svém křtu a při biřmování. Přesto však si mnozí křesťané neuvědomují, co tu vlastně obdrželi. V tomto týdnu se můžeš připravit na to, že budeš naplněn znova a mnohem hlouběji tím, co Ježíš zaslíbil také tobě: účinnou přítomností Utěšitele a Zastánce.

ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:
1. den: Abys pochopil, co ti chce Ježíš dát, budeš muset porozumět tomu, co on sám od Otce obdržel, totiž plnost Otcovy lásky, která na něj sestoupila s příchodem Ducha svatého. U Jordánu prožil Ježíš své osobní letnice. Snaž se, jak dalece je ti to možné, duchovně následovat tento Ježíšův prožitek.
 Lk 3,21 - 22
2. den: Být naplněn Duchem svatým neznamená být zbaven pokušení a zkoušek všeho druhu. Také ty musíš být připraven na nejrůznější útoky mocností temnoty. Ale stejně jako zvítězil Ježíš, nepodlehneš ani ty - v síle Ducha a slova Božího.
 Lk 4,1 - 13
3. den: Po pokušeních a vnitřních bojích na poušti si byl Ježíš ještě hlouběji vědom přítomnosti Ducha. Duch mu dával sílu, aby hlásal chudým radostnou zvěst a uzdravoval nemocné. Podobně budeš i ty v nové pozici, ve které se budeš novým způsobem, slovem i činem, dotýkat svých bližních, když budeš hlouběji naplněn týmž Duchem svatým.
 Lk 4,14 - 21
 
 
 
4. den: Večer před svou smrtí Ježíš znovu zdůrazňuje: dar, který jsem přijal od Otce, přijměte i vy. Pošlu vám Ducha, Zastánce, který bude ve vás působit a uschopní vás, abyste dále pokračovali v mých slovech a v mých činech. Téměř o dva tisíce let později můžeš s vírou očekávat, že stejné zaslíbení platí také ještě dnes, a to zcela osobně pro tebe.
 Jan 14,15 - 26
5. den: Poslední příkaz Ježíšův před jeho nanebevstoupením podle Lukášovy zprávy zní: "Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti." S vírou očekávání se můžeš i ty připravit na to, že zakusíš hlubší vylití Ducha svatého, nové letnice.
 Lk 24,44 - 49
6. den: Ježíš splnil o letnicích své zaslíbení, že sešle svého Ducha na apoštoly. Ale seslání Ducha není žádná ojedinělá událost jen pro několik málo vyvolených. Znova a znova je Duch vyléván na všechny lidi, kteří věří v Ježíše. Zkušenost Korneliova je jen příkladem.
 Sk 10,37 - 48
7. den:  Asi dvacet pět let po prvním seslání Ducha svatého se ptá Pavel skupiny mužů ve vzdáleném Efezu: "Přijali jste Ducha svatého?" Zkušenost těchto lidí může být znova i tvou zkušeností, jestliže se s vírou pro ni otevřeš.
 Sk 19,1 - 7
 
 
 

TOPlist