autor: Vladimír Záleský    |   datum: 06.10.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 10.)
4. TÝDEN: JEŽÍŠ TĚ POVOLÁVÁ ZA SVÉHO UČEDNÍKA
"A jiný mu řekl: ´Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol…´
Ježíš mu řekl:´Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží´“
 (L 9,61-62)

 V uplynulých týdnech jsi zakusil Otcovu něžnou lásku. Ježíš se tě dotkl, aby tě uzdravil a pak tě vyzval: „Dovol, abych se stal Pánem tvého života.“
 V tomto 4. týdnu můžeš dát odpověď na působení Boží milosti. Ježíš tě volá a ty mu máš odpovědět: „Ano, tady jsem!“ Snaž se mu nabídnout svůj život bez „až“ a „ale“ a stát se teď jeho učedníkem plněji než kdykoli v minulosti.

ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:

1. den:    Ježíš tě zve: „Pojď a uvidíš! – Zůstaň u mne!“ Přijetím tohoto pozvání našli Jan a Ondřej, Filip a Natanael zaslíbeného Vykupitele a Mesiáše. Také ty můžeš novým způsobem nalézt toho, po němž touží tvé srdce.
 Jan 1,35-41
2. den: Možná se ti při pohledu na sebe sama bude zdát: „Nejsem dost dobrý, abych byl Ježíšovým učedníkem.“ Pak si vzpomeň na Leviho, toho zkorumpovaného celníka, který byl ve stejné situaci jako ty dnes. Ježíšovi nejde vůbec o to, aby si vybíral právě jen spravedlivé; zcela vědomě si volí hříšníky.
 Mk 2,13-17
3. den: Je-li Ježíš skutečně Pánem tvého života, pak tě může povolat k následování. Je přirozené, že toto povolání znamená změnu, opuštění starých zvyklostí, dřívějších vztahů a činností. Zato ale najdeš nový život v Ježíšovi, najdeš ho!
               Lk 5,1-11

4. den: Být učedníkem znamená následování. Petr tomu správně nerozuměl. Chtěl sám rozhodovat, co se má stát. Proto ho Ježíš odkázal do patřičných mezí. Následování Ježíše nutně v sobě zahrnuje kříž. Jsi připraven zcela Ježíše následovat?
 Mt  16,21-27
5. den: Je mnoho lidí, kteří v Ježíše věří a dokonce pro něho i pracují. Ale jen málo z nich se táže, co on od nich chce. Jen málokteří se naučili  sednout si k jeho nohám jako Marie z Betanie. Být učedníkem znamená naslouchat, být s ním ve spojení a jeho slovo přijímat.
 Lk  10,38-42
6. den: Nikdo není ve skutečnosti Ježíšovým učedníkem, nežije-li v bratrské a sesterské lásce a nesnaží-li se uskutečňovat nové Ježíšovo přikázání: „Milujte se navzájem!“ I když toho nejsi schopen sám ze sebe, pak si můžeš dar lásky vyprosit u Ježíše.
 Jan 13,31-35
7. den:  Svatý Pavel Ježíše nikdy osobně neviděl. Přesto chápal velice dobře, co to znamená být Ježíšovým učedníkem a být jím zcela uchvácen. Podobně jsi i ty pozván nechat se jím uchvátit a spolu s Pavlem za ním „běžet“.
 Fil 3,7-14
       
 V tomto týdnu jsi pozván k tomu, abys napsal Ježíšovi dopis. V tomto dopise mu vyslov dík za všechny obdržené milosti. Především mu řekni, že mu chceš hlouběji než dosud svěřit svůj život tak, aby tě mohl vést, jak a kam sám chce. Řekni mu, že jsi už nyní hotov přijmout hodinu i okolnosti své smrti. Odevzdej mu všechny své plány, své sny, své naděje do budoucna. Dovol Ježíšovi, aby byl zcela Pánem tvého života.
 Později budeš mít příležitost „odeslat“ Ježíšovi tento dopis, který ostatně jinak nikdo nebude číst. Jak se to má stát, ti bude při příštím setkání sděleno seminárním týmem.
 
 
 

TOPlist