autor: Vladimír Záleský    |   datum: 30.09.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 9.)

 


3. TÝDEN: JEŽÍŠ JE PÁNEM TVÉHO ŽIVOTA
"…aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno
– na nebi, na zemi i pod zemí –
a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával:
Ježíš Kristus jest Pán."
(Fp 2,10-11)

 V minulém týdnu jsi poznal Ježíše jako lékaře a Spasitele. V tomto týdnu smíš naslouchat osvobozujícímu poselství a hluboce prožívat, že tentýž Ježíš je Pán, Pán všech národů a Pán světových dějin, Pán všech věcí a také Pán tvého života se všemi jeho vzlety i pády.
 Můžeš se stále pokoušet brát svůj život do vlastních rukou a nezávisle na Ježíšovi „prorážet hlavou zeď“. Můžeš však také nechat Pána být skutečným Pánem. Můžeš mu nabídnout svůj život a nechat ho dělat s tebou, co chce sám – jako to udělala Maria. Tak se stanou v tvém životě „velké věci“.

ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:

1. den:    Je to tak snadné nazývat Ježíše „Pánem“, odříkávat přesně modlitební formule a zpívat krásné písně, které oslavují Ježíše jako Pána. Dnes jsi však pozván, abys postavil dům svého života na skále, to znamená na vládě Ježíšově.
 L 6,43-49
2. den: Ježíš je také „Pánem nad sobotou“. Je Pánem nad vším časem, nad časem tvého zrození a časem tvé smrti a nad všemi hodinami a minutami, které jsou mezi těmito dvěma událostmi. Nemusíš mít strach. On ví, co dělá a pod jeho vedením ti všechno napomáhá k dobrému (srv. Ř 8,28).
 Mk 2,23-27
 
3. den: Ježíš je Pánem světa, jemuž byla dána veškerá moc. Nikdy však nejedná autoritativně, diktátorsky nebo s násilím. Nenutí tě, ale jen zve, abys následoval příklad jeho ochoty sloužit. Snaž se dát sebe k dispozici jemu, Mistru a Pánu a nechat ho na sebe působit.
 J 13,16-17
 
4. den: Ježíš, Pán nebe a země, ti dal příklad tím, jak sám uznával svého Otce jako Pána. Ačkoli to bylo nesmírně bolestné, podřídil se zcela vůli Otce. Často máš sklon ptát se: „Proč, Pane? Proč právě teď?“ I v takových temných chvílích jsi povolán uznávat Ježíše jako Pána svého života, neboť i on uznával Otce jako svého Pána.
 Mk 14,32-42
5. den: V tomto týdnu tě Ježíš zve, abys ho uznal za Pána svého života.               Jsi-li však čestný, musíš připustit, že jsou v tvém životě i „jiní páni“, kterým ses podřídil: hříchy, hříšné žádosti a přání. Svatý Pavel ti pomáhá k tomu, aby sis byl vědom, kdo má v tvém životě hlavní slovo a kdo by ho mít měl.
 Ř 6,5-14
6. den: Ve svém dopisu Efezským ti Pavel ukazuje řadu příkladů, jak má vypadat život, který je zaměřený na Pána. Takový život je podřízen jeho vůli a je naplněn chválami a díky. Naslouchej zde tomu, co ti Ježíš chce říci o tvém životě.
 Ef 5,1-20
7. den:  Na konci tohoto týdne jsi pozván, abys „viděl“ Ježíše tak, jak ho viděl Jan na ostrově Patmos. Je to absolutní Pán nad životem a smrtí. Je alfa i omega, první i poslední. Ať chceš nebo ne, k němu směřuje celý tvůj život. Ježíš je Pán!
 Zj 1,10-18

 V tomto týdnu se obvykle koná kající bohoslužba, při níž přijetím svátosti smíření můžeš zaměřit svůj život znovu na Ježíše, Pána svého života. Ve svátosti se smíš setkat s Ježíšem zcela osobně a jejím působením nechat uvést do pořádku svůj celý minulý život. Ano, Ježíš tě chce znovu učinit tak posvěceným, svatým, jakým jsi byl v okamžiku svého křtu. Těš se na tento okamžik milosti.

TOPlist