autor: Vladimír Záleský    |   datum: 23.09.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 6.)

 2. TÝDEN:
JEŽÍŠ TĚ SPASÍ A OSVOBODÍ

"Byl proklán pro naši nevěrnost, byl mučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni."
(Iz 53, 5)

Rozumem pravděpodobně už po mnoho let chápeš, že Ježíš Kristus je Boží Syn, který pro tebe zemřel na kříži. On za svého pozemského života uzdravil mnoho nemocných. V tomto týdnu můžeš v modlitbě zakusit, jak Ježíš v tobě působí jako lékař a Spasitel. Můžeš se dotknout Ježíše stejně jako žena trpící krvotokem (srv. Mk 5,25-34), vždyť on žije i dnes, je tady i síla, která z něho vycházela tenkrát, prýští z něho i dnes a každý jí může ve své křehkosti dosáhnout. Pokus se představit si v duchu Ježíše v daném úryvku z Písma a současně ve své fantazii sebe jako „ženu s krvotokem“, „ochrnulého“, „Zachea“ atd.

ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:

1. den: Zmrtvýchvstalému Pánu Ježíši záleží na tvém zdravotním stavu, chce, abys byl zdráv. Když se budeš snažit s vírou se dotýkat Ježíše, on na to bude reagovat láskou. Nemusíš mít žádný strach.
 Mk 5,25-34
2. den: Snad je ti zapotřebí něco jiné než tělesné uzdravení. Možná, že tvůj život tíží hříchy nebo pocity hříšnosti. Snaž se hluboce uvěřit, že Ježíš má plnou moc odpouštět zde na zemi hříchy, a že už dokonce za každý tvůj poklesek zaplatil svou smrtí na kříži. Tak můžeš povstat ze svého ochrnutí a být volným.
 Mk 2,1-12
3. den: Je možné, že tvůj život ničí touha po majetku nebo různé jiné formy žádostivosti. I zde tě chce Ježíš osvobodit, a proto neváhá vstoupit do tvého "soukromí" a být tam čestným hostem. "Dnes" může i tobě být dána spása a tím i radost a pokoj.
 L 19,1-10
4. den: Ježíš nikoho neodmítá, ani toho nejhoršího hříšníka. Žádný poklesek není příliš veliký pro jeho lásku a jeho odpuštění. "Jdi v pokoji" jsou ta slova, která chce Ježíš říci také tobě.
 L 7,36-50
5. den: Možná, že máš dojem, jakoby v tvém životě působily síly temnoty, síly, které tě přemáhají, kterých se zdánlivě nemůžeš zbavit, a které tě od Boha odvracejí. Ježíš je však silnější. Může tě také od takových sil a mocností temnoty osvobodit.
 Mk 9,14-29
6. den: Ježíš je také zachráncem před největším nepřítelem člověka - smrtí. Musíš jen věřit v Ježíše, pak budeš žít, i když zemřeš. Ježíš je Pánem života, který ti chce dát plnost věčného života.
 J 11,17-27
7. den:  Několik staletí před tím, než Kristus přišel na tento svět, předpověděl prorok Izaiáš vykupitelské dílo Ježíšovo: Lidstvo bude vykoupeno utrpením "božího služebníka". Až budeš číst toto místo v Izaiášovi, postav se v duchu pod kříž a snaž se "vidět", jak Ježíš pro tebe krvácí, trpí a umírá. "Jeho ranami jsme byli uzdraveni."
 Iz 52,13-15; Iz 53,1-12
 
 V průběhu tohoto týdne se snaž si uvědomovat, kde máš zapotřebí být uzdraven. Současně pamatuj i na Ježíšova slova: "Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít. A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co máte proti druhým, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení." (Mk 11,24-25)
 Klíčem pro uzdravující působení Ježíšovo je velmi často naše ochota ze srdce odpustit našim rodičům, učitelům, sourozencům, přátelům nebo představeným, kteří nás v minulosti urazili nebo jinak zranili.

TOPlist