autor: Vladimír Záleský    |   datum: 12.09.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 3.)

1. TÝDEN.
BŮH, KTERÝ JE TI OTCEM (ALE I MATKOU), TĚ  MILUJE ZCELA OSOBNĚ

„Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj… Pro-tože jsi v mých očích tak drahý a vzácný… protože jsem si tě zamiloval.“ (Iz 43,1-4)

V tomto týdnu ti chce Bůh nechat zakusit v plné hloubce znovu svoji něžnou lásku. Máš zakusit zcela osobně jeho milující péči, bez ohledu na to, jak se cítíš malý a slabý. Při křtu ses stal Božím vyvoleným dítětem, to ti ří-ká víra. Proto smíš mít absolutní důvěru, že tě Bůh miluje takového, jaký jsi – s tvými dary, ale i s tvými slabostmi.

Bůh, který tě miluje, má pro tvůj život plán. Především tě chce proměnit do podoby svého milovaného Syna. Toužíš-li opravdově podobat se Ježíšo-vi, pak mluv nyní k Bohu. Můžeš se k němu obrátit těmito nebo podobnými slovy:

Nebeský Otče, mám hlubokou touhu dosáhnout nového vztahu k tobě. Ano, toužím po novém životě, který mi slibuješ. Prosím tě, změň můj život a dej mi sílu, abych se stal alespoň trochu podobnějším Ježíšovi, tvému milovanému Synu. Abych ti ukázal, že to míním vážně, slibuji ti, že se budu opravdově sna-žit, abych se s tebou denně setkával v modlitbě (nejméně 15 minut) a účastnil se tak intenzivně, jak jen mohu, tohoto semináře „Život v Duchu“. Nebeský Otče, jsem přesvědčen o tom, že mi chystáš mnoho milostí. Děkuji ti a velebím tě za lásku, kterou mi dáváš!

ÚRYVKY Z PÍSMA PRO MODLITBU NA JEDNOTLIVÉ DNY:

1. den: Máš-li před někým strach, pak nemůžeš toho člověka milovat. V 1 Jan 4,18 čteme: „Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahá-ní.“ Totéž platí pro náš vztah k Bohu. Dokud máš před ním strach, nemůže tě jeho láska zcela zasáhnout. A on by tě chtěl přesto tolik milovat! Znovu dosaď své jméno na místo „Jákob“ a „Izrael“ a po-slouchej, co Bůh říká tobě osobně.  (Iz 43, 1-5)

2. den: Jistě byly v tvém životě i chvíle, kdy jsi byl Bohu nevěrný. Ale on je věrný vždy. „Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti tak dlouho zachovával věrnost,“ říká ti Bůh dnes a dále: „Proto bije srdce mé pro tebe.“ Opět jsi považován za „Izraele“ a „Efraima“.  (Jr 31,1-14; Jr 31,20-22)

3. den: Nejjednodušší způsob, jak se přiblížit Bohu, je vzdávání chvály. Pokus se chválit Boha, který se o tebe otcovsky i mateřsky stará,  v následujícím žalmu. (Ž 103,1-22)

4. den: Bůh tě miluje takového, jaký jsi. Nemiluje tě proto, že jsi ctnostný nebo dobrý nebo proto, že chodíš každou neděli do kostela. Miluje tě ve tvé slabosti, s tvými bolestmi, obtížemi a utrpením. Miluje tě také s tvými schopnostmi a talentem, a tvými radostmi a úspě-chem. Bůh tě miluje, jako miluje matka své dítě, jen ještě mnohem více. (Iz 49,8-16)

5. den: Bůh – matka? Proroci to nemohli lépe vyjádřit, že nás Bůh miluje a stará se o nás. „Vzal jsem tě do svého náručí – vyzdvihl na svou tvář,“ to ti říká Bůh. Představ si, jak nyní Bůh klade kolem tebe své paže a v lásce tě k sobě přitahuje. (Oz 11,1-9)

 

6. den: Bůh není někým, kdo žije daleko od tebe. Je ti zcela nablízku. Je přítomen ve tvém srdci. Vědomí této Boží přítomnosti může být zcela uchvacující. Daniel to zakusil. Dnes smíš být „Danielem“ a slyšet stejná slova, která slyšel on: „Neboj se, muži (ženo) milova-ný(á) Bohem.“

Dan 10,4-19

 

7. den: Bůh tě ve své lásce promění a tvůj život obnoví. Raduj se z Boha, jako on se raduje z tebe a tvá láska k němu znovu vzplane.

Sof 3,14-19

 

 

Bůh Starého zákona je tentýž, kterého nám Ježíš ukázal jako „Abba“, jako „Tatínka“. K tomuto Bohu se modlíme „Otče náš…“ Na konci tohoto týdne má být naše srdce plné vděčnosti, neboť „Bůh svět (a mne) tolik miloval, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul…“ (srov. Jan 3,16)

 

 

 

 

TOPlist