autor: Vladimír Záleský    |   datum: 10.09.2019  |  

Seminář Život v Duchu svatém (text 2.)

 PŘÍPRAVNÉ SETKÁNÍ 

 = Krátce z historie charismatické obnovy: 
   - O charismatech (darech Ducha sv.) se mluví v NZ velmi často (Skutky, Pavlovy listy – nejvíce 1. list Korinťanům ve 12.-14. kapitole). V církvi časem převládl názor, že charismata byla určena jen pro prvotní církev v časech pronásledování, případně pro vybrané světce.
  - V 16. stol. se od katolíků odděluje protestantský proud (1517 – Martin Luther). Ten se i dále dělí (není tam jednotící autorita papeže a biskupů). V rámci protestantismu se objevuje nejdříve v USA v 19. stol. tzv. letniční hnutí: duchovní proud, který klade důraz na zkušenost s Duchem sv. a s jeho dary a charismaty. 
  - Mezi léty 1962-65 se v katolické církvi koná tzv. II. vatikánský koncil, který mj. kladl velký důraz na otevřenost Božímu Duchu. Možná i pod tímto vlivem se u katolíků otevírá cesta ke zkušenosti s „vylitím“ Ducha sv. Poprvé se tak stalo při duchovní obnově studentů na univerzitě v Duquesne v Pennsylvánii v USA v r. 1967. Časem se toto hnutí (u katolíků se nemluví o letničním hnutí, ale o charismatickém hnutí či charismatické obnově) šíří po celém světě – viz vznik nových komunit ve Francii v 70. letech (komunita Emmanuel, komunita Blahoslavenství, Chemin-Neuf, evangelizační školy – např. Jeunesse-Lumiére atd.). Do naší země dorazil tento charismatický proud přes „železnou oponu“ o něco později – v 80. letech.
= Pro usnadnění prožitku zkušenosti s Duchem sv. a s jeho dary vznikly různé semináře (kurzy) ChO – jedním z nich je i „náš“ seminář, jehož autorem je Ernst Sievers, německý misionář, který dlouhá léta působil v Ugandě. 
 
= Věřím, že jsme zde plni očekávání. Shromáždili se dnes na počátku tohoto semináře. Čeho chceme tímto seminářem dosáhnout? Co je jeho cílem? 
= Krátce řečeno: jde o hlubší křesťanský život. Pozor – ne především tím, že:       - vyvineme více úsilí být lepší; - dozvíme se nové věci; - osvojíme si nové „naučené pravdy“… Takto a podobně si mnozí křesťané pravý duchovní život představují – ale to ve skutečnosti není křesťanství; to je nějaké jiné náboženství; pro křesťanství je zásadní, že to první a nejdůležitější vždy koná Bůh – my na to můžeme pouze odpovídat. 
= Cílem je, nechat si od Boha nový a hlubší křesťanský život darovat. Jde hlavně o obnovu vztahu k Otci, k Ježíši a k Duchu svatému. A jde také o to, odstranit překážky, jež nám v přijetí tohoto daru brání. Základní pravda křesťanství: Ne my „získáváme“ Boha – to Bůh se v lásce sklání k nám (srov. Jan 3,16). 
= V tomto kurzu (semináři) charismatické obnovy chceme přijmout znovu Krista za Pána svého života. Chceme také znovu a více přijmout jeho největší dar: Ducha svatého. 
= Tento dar už jsme přijali – při křtu, biřmování i jindy. Jde o to, více ho objevit a naučit se s ním „zacházet“. Jde také o to, otevřít se novým darům Božího Ducha. 
= Cílem kurzu ChO je přiblížit se tomu, jak mají žít opravdoví křesťané. Přibližují nám to Skutky apoštolů, když mluví o životě prvotní církve. Patří sem mimo jiné: - osvobození od toho, co člověka spoutává, svazuje a znesvobodňuje; - vzájemná láska prvních křesťanů; - opravdové obrácení (odvrácení od hříchu a obrácení ke Kristu); - touha po skutečné svatosti; - schopnost a ochota zvěstovat Krista a jeho slovo; - radost v utrpeních a síla v těžkostech; - touha po charismatech a otevření se jim. (O charismatech uslyšíte více později; teď si jen naznačme, že sem patří věci zdánlivě „obyčejné“, např. dar dobré modlitby, porozumění Písmu, dar živé víry, ochoty a schopnosti pomáhat druhým; mohou to ale být i „mimořádná“ charismata jako dar modlitby v jazycích; dar modlitby za uzdravení a jiné.)
= Cílem kurzu je také pomoci k tomu, abychom zakusili a prožili nové, mocné a život proměňující vylití Ducha svatého. Má nám též pomoci více „objevit“ Boží slovo a čerpat z něj. A také to má být cesta k objevení toho, že jako křesťané máme vytvářet společenství (nejen to farní) a máme si na cestě k Bohu pomáhat. (V běžném životě jsou křesťané často osamoceni: nedělní mše sv. samozřejmě nemůže nabídnout prostor k vytvoření osobnějších vztahů, k řešení duchovních či jiných problémů…)
= Tento proces samozřejmě není výsadou pouze kurzu ChO. Navíc mnohé z toho, co bylo řečeno výše, jsme už zakusili, a když projdeme tímto kurzem, nebude dílo hotové. Skrze seminář obnovy v Duchu svatém se z nás samozřejmě nestanou dokonalí křesťané. I Pavel to potvrzuje (Fil 3,12-14: „Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože se mě zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle…“). Na tomto světě budeme vždy na cestě – tento kurz nám může na cestě k Bohu významně pomoci. (Svědectví…)
= Je též velmi pravděpodobné, že nám při tomto kurzu nebudou odňaty všechny naše těžkosti a kříže. Ale můžeme počítat s tím, že nám Bůh dá větší sílu je nést. A možná některé přivede i k vyřešení. 
= Bůh pro nás připravil mnoho dobrých věcí. On je dobrý, věrný a velkorysý. Ježíš řekl: „Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v plnosti.“ (srov. Jan 10,10) Už teď se můžeme těšit na dary, které pro nás Bůh pro příští týdny připravil… 
 
= Předpoklady k účasti na tomto kurzu: 
- Touha po duchovním růstu – ochota nechat se Pánem proměňovat.    
- Ochota zříci se toho, co mi v životě s Kristem brání (záliba ve hříchu; zapojení do okultních či jinak špatných duchovních praktik; úmyslné neodpuštění…).
- Pokud možno naprosto věrná účast na společných setkáních (v případě, že se nemohu zúčastnit, je třeba si domluvit s knězem či s vedoucími náhradní setkání). 
- Připravenost alespoň 15 minut denně strávit v osobní modlitbě nad Písmem. 
- Otevřenost pro společenství s druhými. 
= Podmínkou naopak není: 
- Být vzdělaným či „pokročilým“ křesťanem: tento seminář není pro „elitu“!
- Povinnost sdílet se ve skupinkách či v jiných fázích kurzu. Sdílení se doporučuje (např. v tom, co mě v týdnu nad Písmem oslovilo), nikdo ale nebude nucen…
 
= Co s sebou:
- pokud možno – Písmo sv. (na setkání není nutné; doma samozřejmě ano); pokud se někdo v Bibli neorientuje, ať se nebojí požádat o pomoc kněze či své známé
- psací pomůcky (vlastní poznámky jsou užitečné; osnova katecheze bude k dispozici pro všechny)
- možno (doporučuje se) i zápisky z rozjímání (pro sdílení ve skupinách)
 

TOPlist