autor: Martin Bořil    |   datum: 25.05.2018  |  

Nový biskup: Mám v srdci pokoj

Poprvé od roku 2010 zažila svatovítská katedrála v Praze svěcení biskupa. V sobotu se novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze stal Mons. Zdenek Wasserbauer. 

„Máte apoštolské pověření?“ ptá se před zaplněnou katedrálou jednoho z diecézních kněží předsedající obřadu, kardinál Dominik Duka. „Máme,“ zní odpověď. Obřad svěcení nového biskupa začíná. K tomu, aby byl platný, musí mít hlavní světitel – jímž může být pouze biskup – k dispozici ještě minimálně další dva biskupy jako spolusvětitele. Tentokrát jsou jimi brněnský Vojtěch Cikrle a královéhradecký Jan Vokál. 
Návštěvníci katedrály sledují vše přímo nebo na obrazovkách. K mikrofonu přichází nástupce Mons. Wasserbauera ve farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech P. Jan Houkal a předčítá bulu, kterou papež František jmenuje nového biskupa. Čte ji v latině, pak v češtině. Rozhodnutí Svatého otce dát arcidiecézi nového pastýře odměňuje katedrála sborovým „Bohu díky“.
K ambonu přichází kardinál Dominik Duka. „Náš drahý kandidáte Zdenku, nedostaneš mitru, aby ses proslavil jako král David tím, kolik jsi pobil nepřátel. Křesťanský vojín, jak nás učí sv. Augustin a jak nás učí náš Pán Ježíš Kristus, je ten, který musí především bojovat se sebou, se svými slabostmi, který musí bojovat s tím, aby nerezignoval, aby nepodléhal takovému tomu pocitu ‚já nic, musíš ty, Pane‘,“ říká ve svém kázání kardinál Duka. Svému dosavadnímu generálnímu vikáři, který se už za pár minut stane jeho pomocným biskupem, vzkazuje: „Musíš se nasadit zcela a úplně. A víme, že největší čest patří ne tomu vojákovi, co se vrátil, ale tomu, který padl a zůstal na bojišti.“

Když chrámem znějí litanie. 
Nastává vrcholný okamžik svěcení. Svěcenec předstupuje před kardinála Duku a dva spolusvětitele a odpovídá na položené dotazy. Zavazuje se přitom k plnění povinností spojených s biskupským úřadem. „Chceš bez ustání a řádně plnit úkol vyplývající z plnosti kněžství?“ ptá se hlavní světitel. „Ano. Kéž mi Bůh při tom pomáhá.“ Gestem prostrace – padnutím tváří k zemi – pak odevzdává svou službu do rukou Božích. Chrámem znějí litanie ke všem svatým.
Po chvíli Mons. Wasserbauer vstane, přistoupí k hlavnímu světiteli a poklekne. Kardinál Duka mlčky vloží ruce na jeho hlavu. Po něm učiní totéž oba spolusvětitelé a poté i všichni ostatní biskupové, kteří jsou právě v katedrále přítomni. Dva jáhnové vzápětí nad svěcencovou hlavou rozloží evangeliář, biskupové odloží mitru a kardinál Dominik Duka pronáší konsekrační modlitbu. Poté pomaže Zdenka Wasserbauera křižmem na temeni hlavy, nasadí mu biskupský prsten, mitru a odevzdá berlu – symbol pastýřské služby. Následně jej vyzve, aby usedl po jeho pravici.

Pivo, ikona i růže jako dar
Na konci bohoslužby přicházejí novému biskupovi gratulovat zástupci pražské arcidiecéze. Od kněží dostává Zdenek Wasserbauer 14 lahví piva – z území každého vikariátu jedno. Kancléřka arcidiecéze Marie Kolářová mu pak spolu s ekonomem Karlem Štíchou předávají jménem zaměstnanců arcibiskupství ikonu Dobrého pastýře. Od farníků, které zastupuje jedna rodina, dostává sedm růží symbolizujících sedm darů Ducha Svatého. 
A jak na nového biskupa vzpomínají ti, kdo mu byli nablízku? „Chodili jsme k němu pravidelně na duchovní rozhovory, ke svátosti smíření, na kus řeči. Vždycky když jsme zazvonili u jeho dveří, ozvalo se silné a dlouhé ‚anóóó‘. Několikrát jsme toto Zdenkovo ‚anóóó‘ opakovali a dělali si z toho legraci. On to přijímal vždy v dobré náladě a říkal nám, že jsme lupínci,“ vzpomíná na dobu v pražském semináři, kde Zdenek Wasserbauer působil jako spirituál, P. Jan Paseka, dnes biskupský vikář pro pastoraci královéhradecké diecéze. K nynějšímu biskupskému „ano“ mu přeje hodně požehnání.

„Necítím se ani nejinteligentnější, ani nejzkušenější, ale věřím, že takto je to Boží vůle. Cítím se proto naprosto normálně a klidně. Mám v srdci pokoj,“ dělí se s plnou katedrálou o své pocity nový biskup Zdenek Wasserbauer.

 

===
Zdroj:  www.katyd.cz , Vydání KT 2018/21, Nový biskup: Mám v srdci pokoj, 22.5.2018, Autor: Jiří Prinz
Foto: 
Dva jáhnové drží evangeliář a Zdenek Wasserbauer přijímá biskupské svěcení. Snímek Roman Albrecht/Člověk a Víra

===
Zdenek Wasserbauer (* 15. června 1966, Nové Město na Moravě) je český římskokatolický biskup, pomocný biskup pražský, titulární biskup butrintský a generální vikář pražské arcidiecéze. V současnosti je také kanovníkem svatovítské kapituly v Praze a ředitelem kurie pražského arcibiskupství. Dříve působil také jako čestný kanovník kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi a okrskový vikář III. pražského vikariátu.
Zdenek Wasserbauer vyrůstal ve vesnici Sázava u Žďáru nad Sázavou na česko-moravském pomezí. Vystudoval gymnázium ve Žďáru nad Sázavou a poté studoval na Vysoké škole zemědělské v Praze-Suchdole. Zde absolvoval s titulem inženýr, v roce 1989 absolvoval povinnou vojenskou službu. V roce 1990 pak zahájil studia bohosloví na obnovené Katolické teologické fakultě v Praze. Po roce byl k dalšímu studiu vyslán na Papežskou lateránskou univerzitu do Říma.

Roku 1996 se vrátil do Čech, byl vysvěcen na kněze, inkardinován do arcidiecéze pražské a začal působit na Praze 4 v michelské a lhotecké farnosti. Od roku 1998 pobýval opět v Římě na postgraduálním studiu v oboru spirituální teologie. Roku 2003 ukončil svá studia doktorskou prací na téma Teologie a spiritualita diecézního kněze v církvi jako společenství na počátku třetího tisíciletí.
V letech 2000–2010 působil jako spirituál pražského kněžského semináře. V této funkci se spolu se sobě svěřenými bohoslovci podílel na organizování víkendových duchovních obnov v pražském semináři pro ty, kdo uvažovali o kněžství. Pro ně rovněž s bohoslovci organizoval týdenní letní pobyty na faře v Horní Plané v jižních Čechách, které v sobě kombinovaly prvky tábora a exercicií.
K 1. říjnu 2010 byl uvolněn z funkce spirituála a jmenován farářem ve farnosti u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech. 15. ledna 2012 byl jmenován čestným kanovníkem staroboleslavské kapituly a 4. března téhož roku byl do této funkce instalován. K 1. květnu 2014 se navíc stal okrskovým vikářem III. pražského vikariátu. 18. června 2015 byl uvolněn z funkce čestného kanovníka ve Staré Boleslavi a místo toho byl jmenován sídelním kanovníkem metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze.[2] Současně byl jmenován ředitelem kurie pražského arcibiskupství. Dne 24. 3. 2016 byl během bohoslužby Missa chrismatis s platností od 1. dubna 2016 jmenován generálním vikářem pražské arcidiecéze. 
23. ledna 2018 byl jmenován pomocným biskupem pražské arcidiecéze a titulárním biskupem butrintským. Zdenek Wasserbauer byl vysvěcen na biskupa během bohoslužby ve svatovítské katedrále 19. května od 10.00.[3] Světitelem byl pražský arcibiskup Dominik Duka, spolusvětiteli pak biskup brněnský Vojtěch Cikrle a biskup královéhradecký Jan Vokál.

TOPlist