autor: Josef Řetický    |   datum: 11.09.2008  |  

Zápis z 10. setkání pastorační rady

Informace z 10. pracovního setkání pastorační farní rady Žďár nad Sázavou II, konaného dne 11.9.2008

 

Přítomni: Romana Bělohlávková, Marie Bořilová, Vladimír Lacina, Karel Mészáros, Josef Řetický, Miloš Sláma, Danuše Strejčková, Vladimír Vojtěch Záleský

 

Program:

1. připomenutí hlavních akcí za uplynulé období:
- dokončení oprav interiéru kostela, prožívání roku sv. Pavla, puťák, expedice, farní pouť, pouť rodin

2. nové:
- 27.9. biřmování, domluvena organizace setkání biřmovanců s otcem biskupem na rajském dvoře
- informace o přípravě volby nové pastorační farní rady
- neděle 14.9. adorační den
- 18.9. setkání PTP, organizují si sami
- 19.9. dětská mše
- 20.9. pouť biřmovanců
- 25.9. duchovní obnova farnosti, zejména biřmovanci a kmotři
- 28.9. pouť ve Světnově v 15:00
- 11.10. modlitby matek v 18:00
- 12.10. přednáška P. Kabrdy pro biřmovance
- 18.10. pouť členů živého růžence do Křtin, bude se zapisovat na arch v kostele
- 19.10. misijní neděle
- 25.10. setkání ministrantů v přírodě na obvyklém místě
- 8.11. diecézní konference o sv. Pavlovi v Brně

- proces přípravy podkladů a podání žádosti o povýšení na baziliku
- další opravy v kostele - letos ještě instalace mříže, okénko z bývalé oratoře, zkompletování oltáře v kapli zvěstování a nábytku v zakristii, zpřístupnění a vyčištění dosud nevyužívaných místností na faře a příprava na farní galerii, dokončení oprav Santiniho schodů. V roce 2009 je v rlánu oprava zbývajících venkovních omítek, střecha nad zakristií
- připomínky účastníků bohoslužeb k ozvučení kostela. Bude zadán posudek na vyhodnocení jeho kvality. Srozumitelnost hodně záleží na kvalitě přednesu a míře rušení a soustředěnosti posluchačů.
- instalace kamery s monitorem pro varhaníkapro vpřehled o dění v presbytáři
- návrh na častější setkání farní rady
- problémy s užíváním kostela na Zelené hoře. Vyžaduje to komplexní řešení, to je závislé na obecném vyřešení církevních staveb
- úvaha o konání průvodu Božího těla na Zelenou horu, třeba společně spro kopskou farností
- návrh objednat barevnou přílohu Katolického týdeníku věnovanou bazilice. Uvažuje se o tom, ale až později dlepro cesu přípravy povýšení


Závěrem P. Záleský poděkoval členům pastorační farní rady zaproáci, neboť končí dvouleté období, pro které byli zvoleni.

TOPlist